از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشتی برای تئاتر سیستان و بلوچستان:

هرآنچه امروز هست روزی به اتمام می رسد، نه رقیب بلکه رفیق بمانیم
یادداشتی برای تئاتر سیستان و بلوچستان:

هرآنچه امروز هست روزی به اتمام می رسد، نه رقیب بلکه رفیق بمانیم

با وجود فراز و نشیب ها و دلخوری هایی از جنس هنر و برخی از جنس غیر هنر سرانجام اولین انتخابات هیئت مدیره موسسه هنرهای نمایشی سیستان و بلوچستان برگزار شد و برخی خوشحال، ...