در حال بارگذاری ...
با حکم مجتبی رضائی

سعید بادینی رییس تئاتر خیابانی سیستان و بلوچستان شد

رئیس واحد تئاتر خیابانی انجمن نمایش استان سیستان و بلوچستان ، انتخاب شد

به گزارش تئاتر استان سیستان و بلوچستان ، در پی موفقیت های متعدد تئاترهای خیابانی در استان و راه یابی سعید بادینی  به جشنواره های معتبر تئاتر خیابانی  رئیس انجمن نمایش استان سیستان و بلوچستان  مجتبی رضایی، طی حکمی سعید بادینی را به ریاست واحد تئاتر خیابانی انجمن نمایش استان منصوب کرد.
نظرات کاربران